Page 72 - Kompendium Kadry w Polsce 2012

Basic HTML Version

trendy e-szkolenia
70
media i środowisko Web 2.0. Pracownicy
szkolą się więc razem, wzmacniając tym
samym umiejętności pracy w grupie,
a podczas szkolenia wykorzystują różno-
rodne narzędzia dostępne w internecie.
Kluczowe zadanie w webqueście pełni
pytanie, na które uczestnicy szkolenia,
muszą znaleźć odpowiedź.
Specyfika webquestu pozwala pracow-
nikom zarówno o wysokich, jak i niskich
kwalifikacjach pełnić role adekwatne do
poziomu ich kompetencji i wiedzy. Gru-
powy charakter działań sprzyja wymianie
wiedzy między uczestnikami, tak aby mo-
gli uczyć się od siebie nawzajem. Dostęp-
ność webquestów on-line sprawia, że
stają się one osiągalne nie tylko dla osób
z dużych miast, ale również tych z małych
miejscowości oraz obszarów wiejskich.
Katarzyna Mirkiewicz, trener z K2Training
oraz uczestnik projektu webquest for HRM
podsumowuje swoją pracę z webquestami:
ZastosowaniemWebQuestówprzemawia
uniwersalność tego narzędzia. W praktyce
trenerskiej najważniejsze pytanie, jakie oso-
ba projektująca szkolenie musi sobie zadać,
to: jaki jest cel tego szkolenia? Zdając sobie
sprawę, jaki ma być efekt końcowy webqu-
esty pomagają nam go osiągnąć – mogą
służyć do zainteresowania uczestników te-
matem szkolenia, wzbudzeniem ich moty-
wacji do rozwoju czy wyrównaniem wiedzy
przed docelowym szkoleniem. Mogą być
również cyklem warsztatów odpowiadają-
cych na konkretne potrzeby uczestników lub
formą wsparcia we wdrożeniu zdobytych
umiejętności w praktyce.
Webquesty dają więc nieograniczone
możliwości trenerowi – dostarczając mu
możliwości i narzędzi do pracy, zostawia-
jąc jednak dużą elastyczność ich wyboru,
w zależności od kontekstu szkolenia, po-
trzeb uczestników i samego tematu.
Wideo i zarządzanie
wiedzą w organizacji
Czy YouTube pomógł Ci kiedyś zrozumieć,
jak obsłużyć urządzenie? A może nauczyłeś
się, jak poruszać się po aplikacji czy oprogra-
mowaniu? To znaczy, że wiesz, czym jest pi-
gułka wiedzy
(knowledge pill)
. Zarządzanie
wiedzą w organizacji to jedno z większych
wyzwań stojących przede wszystkim przed
małymi i średnimi przedsiębiorstwami – jak
zarządzać wiedzą, jednocześnie nie wyda-
jąc ogromnych pieniędzy na profesjonalne
oprogramowanie i specjalistówzajmujących
się tym zadaniem? Odpowiedzią może być
tworzenie krótkich nagrań wideo, które peł-
nią rolę przewodnika po wiedzy zgromadzo-
nej w przedsiębiorstwie. Zebrane w jednym
miejscu, mogą okazać się np. doskonałym
repozytorium podstawowych informacji
o firmie i wiadomości niezbędnych dla no-
wych pracowników.
Kamila Kruk, trenerka biorąca udział w fa-
zie pilotażowej projektu Knowledge Pills
Methodology podkreśla:
– Dzięki tej meto-
dzie zarówno pracownicy, jak i pracodawcy
w małych i średnich przedsiębiorstwach
mogą jeszcze lepiej ocenić ilość wiedzy
w przedsiębiorstwie i przekazywać ją
w sposób niezajmujący wiele czasu. Dzię-
ki KPM również rotacja pracowników staje
się mniej uciążliwą kwestią – nawet jeśli
odchodzi pracownik, jego wiedza w formie
pigułki wiedzy pozostaje w firmie i może
być przekazana jego następcy.
Watro więc przemyśleć wprowadzenie
takiego rozwiązania w swojej firmie.
Ważne, żeby nagrania były łatwo dostęp-
ne i przygotowane w sposób ułatwiający
zrozumienie zawartych w nich treści.
Webinary, czyli spotkajmy
się on-line
Webinary to kolejny sposób na ułatwie-
nie pracy i zastąpienie czegoś, do czego
zdążyliśmy się przyzwyczaić – szkoleń
i spotkań w sali szkoleniowej. O ile łatwiej
jest umówić się na spotkanie on-line, gdy
można pominąć czas potrzebny na dojazd
do miejsca spotkania i koszty z tym zwią-
zane. Może to banał, ale webinary najlepiej
rozwinęły się w czasie kryzysu gospodar-
czego. Stały się alternatywą rozwojową
w sytuacji ograniczania wydatków firm
i szukania oszczędności. Doskonale też
sprawdziły się w korporacjach i firmach
realizujących międzynarodowe projekty.
Obecnie spotkania on-line to konieczność
dla wszystkich tych, którym zależy na cza-
sie i jakości swojej pracy.
Jak pokazał projekt „How to webcast”, na
polskim rynku istnieje bardzo duże zapotrze-
bowanie na tego typu technologię. Trenerzy
szkolący do tej pory w sposób tradycyjny,
stawiali swoje pierwsze kroki w tym śro-
dowisku i odkrywali jego możliwości. Wy-
starczy wspomnieć, że projekt przeszkolił
ponad 800 osób z Polski, Wielkiej Brytanii,
Litwy i Republiki Czeskiej, a ponad 13 tysię-
cy osób zapoznało się z nim poprzez stronę
Od marca 2012 r. Obserwatorium Zarządza-
nia rozpoczyna realizację nowego projektu
– „Webinar 2 Learn” – który będzie kon-
tynuacją „How to webcast” i skupi się na
transferze metodyki związanej z realizacją
webinarów do Polski oraz krajów partner-
stwa.
Nauka przez urządzenia
mobilne
Rozwój technologii umożliwił nie tylko na-
ukę z wykorzystaniem narzędzi dostępnych
on-line, ale sprawił również, że ta nauka
może swobodnie zmieniać swoje poło-
żenie. Kursy on-line to już nie szkolenie za
pomocą komputera w sali szkoleniowej.
To coraz częściej nauka w czasie podróży,
w pociągu, autobusie, kawiarni. Wszędzie
tam, gdzie można używać urządzenie mo-
bilne (telefon, tablet, netbook etc.).
Według raportu „Cisco Visual Networ-
king Index: Global Mobile Data Traffic
Forecast Update”, obejmującego lata
2011-2016, popularność urządzeń mobil-
nych rośnie bardzo szybko. W 2011 roku
liczba tabletów z dostępem do internetu
potroiła się i wyniosła 34 mln. Autorzy
raportu przewidują, że w 2012 roku licz-
ba smartfonów z dostępem do internetu
przekroczy liczbę populacji na świecie.
Bardzo ciekawe badanie przeprowadził
również StarCounter. Według tego ośrod-
ka badawczego już 8,5 proc. ruchu w sieci